Petak, 22 Studeni 2019
Nikolina Kraljević; "U zoni SUB centra nije moguć smještaj sadržaja Adrenalinskog parka"

Nikolina Kraljević; "U zoni SUB centra nije moguć smještaj sadržaja Adrenalinskog parka"

Nakon objava i komentara na društvenim mrežama vezano za prošlog vikenda aktualnu tematiku adrenalinskog parka na prostoru Sub City centra u Srebrenog, koje su prenijeli skoro svi lokalni mediji, te komentara općinskog Načelnika, u ponedjeljak smo Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko neretvanske županije poslali upit o mogućnosti otvaranja Adrenalinskog parka unutar zone trgovačkog centra u Srebrenom.
 
U upitu smo prenijeli i najave na Facebook stranici "Adrenalinskog parka Sv. Ana" objavljene u studenom 2018, kada je najavljeno otvaranje, prema kojima su u ponudi bili predviđeni sljedeći sadržaji; Baloni - dvorci za skakanje, Trampolini, Veliki bazen za vodene zorb kugle i barčice na motor, Rodeo bik, Spinroller, Bacanje sjekira, Streličarstvo, Mini quad, Hover board, Splat master paintball, Battle archery, Zorb nogomet, Streličarstvo, Mačevanje, Gađanje na mete, temogućnost proslave rođendana, momačkih, djevojačkih večeri, team buildinga, kao i mogućnost ostavljanja djece na čuvanje.
Odgovor od pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Nikoline Kraljević smo dobili danas, pa isti prenosimo u cjelosti.
 
"Za predmetni zahvat SUB centar zgrada A izdana je Uporabna dozvola nakon izgradnje, a po ishođenoj Građevinskoj dozvoli. Građevinskom dozvolom je propisano, između ostalog, i uređenje građevne čestice tako da je između zgrade SUB centra i državne ceste D8 predviđena zelena površina te je ista izvedena, a sve sukladno članku 15. točka 13. mjerodavnog UPU-a u kojoj je propisano uređenje tako da se najmanje 30% površine svake građevne čestice uređeno u obliku parkovnih nasada i prirodnog zelenila.
U zoni u kojoj je izgrađen SUB centar – gospodarska zona K1 i K2, člankom 15. UPU-a nisu predviđeni zahvati sportsko rekreacijske namjene te nije moguć smještaj navedenih sadržaja Adrenalinskog parka niti je za iste moguće ishoditi akt za građenje.
 
U odnosu na prostornoplansku dokumentaciju predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Prostornog plana Župa Dubrovačka (Sl. glasnik 6/08, 8/12 i 7/13) u neizgrađenom građevinskom području naselja (Karta 4-6 mj. 1:5000), poslovne namjene, unutar 1000 m do mora, u seizmološki aktivnom području X0 MSC, za koji je donesen UPU „Srebreno I“(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 16/12), unutar gospodarske zone označene IV i to pretežito uslužne K1 i pretežito trgovačke K2 (karta 1. Korištenje i namjena površina) s obveznom pristupnom pješačkom prometnicom označenom kao E3 (karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura-Promet), na istoj je planirana trafostanica 10(20)/0,4 kv koja se nalazi na planiranim trasama elektroopskrbni vodova, (karta 2.2. elektroenergetika i telekomunikacija), kartom 2.3. – vodoopskrbni sustav, u zoni pješačke komunikacije E3 koja je u obuhvatu zahvata planiran je vodovod Φ150, odvodni kanal fekalne kanalizacije Φ250 te kanal oborinske kanalizacije Φ300, (karta 2.4.- Vodnogospodarski sustav-odvodnja otpadnih voda), kartom 3. utvrđeno je da je predmetna lokacija u neposrednoj blizini evidentirane i preventivno zaštićene graditeljske cjeline -sklop Madeško i neposredno uz Kapelu Sv. Nikole, sakralna građevina, koji je preventivno zaštićen spomenik kulture . Kartom 4.2 –Načini I uvjeti gradnje, predviđena je gradnja samostojeće zgrade poslovne namjene, visine vijenca 11,0 m."